โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายรักเสมอ ไชยมาโย

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวส่องหล้า ศรีมณฑา

ตำแหน่ง ครู