โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายปฏิภาณ วงศ์พรหมศรี

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายเชี่ยวชาญ เทือกเทพ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุธินี บุญอาจ

ตำแหน่ง ครู

นายชาญศักดิ์ มาตรคำจันทร์

ตำแหน่ง ครู

นายสมพร คำเหลือ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวพรทิวา ปัญญาดี

ตำแหน่ง ครู