โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายปฏิภาณ วงศ์พรหมศรี

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายเชี่ยวชาญ เทือกเทพ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุธินี บุญอาจ

ตำแหน่ง ครู

นายชาญศักดิ์ มาตรคำจันทร์

ตำแหน่ง ครู

นายสมพร คำเหลือ

ตำแหน่ง ครู