โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางยุพาพร สมภารเพียง

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

นางสาววันวิสาข์ ครองสิน

ตำแหน่ง ครู

นางสาวกุลชดา บุญพร

ตำแหน่ง ครู

นางสาวปิยรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวเสาวนิตย์ สมบูรณ์

ตำแหน่ง ครู

นางจารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต

ตำแหน่ง ครู

นางสาวธิดาวรรณ จันทร์ทอง

ตำแหน่ง ครู

นางสาวรุจิรา ทองวุฒิ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวเอมอร พลโคกก่อง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายจิราวัฒน์ พันศรี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย