โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

ดร.มนตรี แจ่มศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

นายคมสัน เสาหงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

นายเกรียงไกร เหล่าหู้พงษ์พันธ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

นางสาววันวิสาข์ ครองสิน

ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายวัฒนะ ชนะศรี

ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสำเนียง บุญทรัพย์

ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายรักเสมอ ไชยมาโย

ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป