โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายชวลิต ตะกรุดเงิน

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจีระภา มีหวายหลึม

ตำแหน่ง ครู

นางสาวพาณิภัค ต้นพรหม

ตำแหน่ง ครู

นายชาญชวิศ ทุ่มโมง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย