โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

นักการภารโรง/พนักงานขับรถ/ยาม

นักการภารโรง/พนักงานขับรถ/ยาม

นายหนูกรณ์ ประดับทอง

ลูกจ้างประจำ

นายบุญทิน ประจวบสุข

ลูกจ้างชั่วคราว

นายฉลอง มีศิลป์

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสำเนียง มะลัยไทยสงค์

ลูกจ้างชั่วคราว

นายพงษ์ศักดิ์ ค่ำคูณ

ลูกจ้างชั่วคราว