โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

ดร.มนตรี แจ่มศรี

ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0893108891

นายคมสัน เสาหงษ์

ตำแหน่ง : รองผุ้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0893108891

นายเกรียงไกร เหล่าหู้พงษ์พันธ์

ตำแหน่ง : รองผุ้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0893108891