โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติ

ตำแหน่ง ครู

นางทิพวรรณ จำปา

ตำแหน่ง ครู