โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอโณทัย ปาวรีย์

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสำเนียง บุญทรัพย์

ตำแหน่ง ครู

นายนัฐพล จำปา

ตำแหน่ง ครู

นางสาวพนิดา ประทุมชาติ

ตำแหน่ง ครู

นายอมรเทพ ลำมะนา

ตำแหน่ง ครู