โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1035430415
รหัส Smis 8 หลัก : 35012014
รหัส Obec 6 หลัก :  430415
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  ค้อวังวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Khowangwittayakhom
ที่อยู่ :  85 หมู่ที่   7   บ้านบ้านสันติสุข
ตำบล :  ค้อวัง
อำเภอ : ค้อวัง
จังหวัด :  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ : 35160

ระดับที่เปิดสอน :   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  28052519
อีเมล์ :  
เว็บไซต์ :  www.kwwyst.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สหวิทยาเขตวังชัยแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ค้อวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :  5 กม.