โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวประกายดาว สืบวงษ์

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางมลิวัลย์ แนวชาลี

ตำแหน่ง ครู

นางสาวประเทือง ประจวบสุข

ตำแหน่ง ครู

นายวัฒนะ ชนะศรี

ตำแหน่ง ครู

นางสาววิไลลักษณ์ ขันคำ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวพนิดา สุวรรณวงค์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวอมรรัตน์ สีแสด

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Mr.Ahimbsibwe Kenneth

ตำแหน่ง ครูต่างชาติ