โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ ชูบุญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2522

นายเพชร แก้วใส

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2532

นายสำเร็จ โพธิวรรณา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2539

นายนิวิสน์ สืบศรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 – 2541

นายสุพล วังสินธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 – 2546

นายศาสตราวุธ บุ้งทอง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546 – 2548

นายมานิต เขียวศรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 – 2554

นายวิวัฒนา ไชยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 – 2558

นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 – 2560

นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560 – 2565

นายมนตรี แจ่มศรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565 – ปัจจุบัน