โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ผลงานครู/นักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนค้อวังวิทยาคมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด เยาวชนรักวรรณกรรม(ลูกอีสาน)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด เยาวชนรักวรรณกรรม
(ลูกอีสาน)

โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจคัดเลือกผลงานในโครงการเยาวชนรักวรรณกรรม (ลูกอีสาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย๔รายการดังนี้

๑.วาดภาพ มีผลงานทั้งหมด ๖๑ ผลงาน
๒.แต่งเพลงและร้องเพลง ไม่มีผู้ส่งผลงาน
๓.แต่งบทกลอน มีผลงานทั้งหมด ๗ ผลงาน
๔.แต่งเรื่องสั้น มีผลงานทั้งหมด ๒๑ ผลงาน