โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

Author: admin

กิจกรรมโรงเรียน

รับการตรวจเยี่ยมประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 25

Read More
กิจกรรมโรงเรียน

โครงการ​สอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์​​​ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (AP)

วันที่ 15 กรกฎาคม 25

Read More
กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนค้อวังวิทยาคมเข้าร่วมการตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนน “จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ”

ท่านผู้อำนวย ดร .มนต

Read More
กิจกรรมโรงเรียน

โครงการ​สอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์​​​ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (AP)

โรงเรียนค้อวังวิทยาค

Read More
กิจกรรมโรงเรียน

โครงการ คัด แยก(ขยะ) แลกบุญ ครั้งที่ 4/2566 เพื่อขับเคลื่อน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร

โรงเรียนค้อวังวิทยาค

Read More
ผลงานครู/นักเรียน

การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ“เยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”ประจำปี 2566 จัดโดย กอรมน.จังหวัดยโสธร

โรงเรียนค้อวังวิทยาค

Read More
ผลงานครู/นักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชาญชวิศ ทุ่มโมงที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จวิชาชีพครูเนื่องในงานวันครุศาสตร์ ครั้งที่ ๙

ขอแสดงความยินดีกับคุ

Read More
ผลงานครู/นักเรียน

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

โรงเรียนค้อวังวิทยาค

Read More
ผลงานครู/นักเรียน

แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.มนตรี แจ่มศรีรับโล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ชนะเลิศเหรียญทอง

แสดงความยินดีกับท่าน

Read More