โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนค้อวังวิทยาคมเข้าร่วมการตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนน “จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ”

ท่านผู้อำนวย ดร .มนตรี แจ่มศรี
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนค้อวังวิทยาคม
เข้าร่วมการตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนน “จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ”
ที่ศาลากลาง จังหวัดยโสธร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม