โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
กิจกรรมโรงเรียน

โครงการ คัด แยก(ขยะ) แลกบุญ ครั้งที่ 4/2566 เพื่อขับเคลื่อน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มนตรี แจ่มศรี
เข้าร่วมโครงการ คัด แยก(ขยะ) แลกบุญ ครั้งที่ 4/2566 เพื่อขับเคลื่อน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร
ประกาศเกียรติคุณ องค์กรสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดยโสธร โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ในปี พ.ศ. 2565 สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 1.07 tCO2eq

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม