โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงานบทคัดย่อ

งานวิจัยโดย นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร, 2563