โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

ประกาศโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

เรื่อง นโยบายนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566