โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
กิจกรรมโรงเรียน

ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมห้องเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ

11 สิงหาคม 2566
ดร.มนตรี แจ่มศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมาย นายคมสัน เสาหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมห้องเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม