โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ผลงานครู/นักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชาญชวิศ ทุ่มโมงที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จวิชาชีพครูเนื่องในงานวันครุศาสตร์ ครั้งที่ ๙

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชาญชวิศ ทุ่มโมง
ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จวิชาชีพครู
เนื่องในงานวันครุศาสตร์ ครั้งที่ ๙
วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖
ณ ห้องศรีพฤทเธศวรเธียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ