โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน ม.3 และม.6 ประจำปีงบประมาณ2566

โรงเรียนค้อวังวิทยาคมจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ให้กับนักเรียน ม.3 และม.6 ประจำปีงบประมาณ2566
และโครงการ3ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา)
โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและคณะวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม