โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
กิจกรรมโรงเรียน

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม

วันที่ 23 มิถุนายน 2566
นักเรียนโรงเรียนค้อวังวิทยาคม เข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
รูปภาพเพิ่มเติม