โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ผลงานครู/นักเรียน

การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ“เยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”ประจำปี 2566 จัดโดย กอรมน.จังหวัดยโสธร

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ได้รับมอบเกียรติบัตร
จาก นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
สำหรับรางวัล ชมเชย
การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ
“เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
ประจำปี 2566 จัดโดย กอรมน.จังหวัดยโสธร